Felhasználási Feltételek

ÚVOD

NHT Global U.S., Inc., dále NHTGlobal a NHTGlobal distributoři budou nazýváni „distributoři“.

Tato pravidla a úmluvy řídí způsob, jakým distributoři provádějí byznys s NHTGlobal. Tato pravidla, společně s přihláškou distributora a kompenzačním plánem (společně zde nazývané „smlouva“), tak jak existují, nebo budou doplněny, jsou závaznou smlouvou mezi NHTGlobal a NHTGlobal distributorem. Nedodržení smlouvy může znamenat její ukončení.

V případě, že část smlouvy, nebo jakákoli publikace NHTGlobal, bude soudem prohlášena za neplatnou, zbytek smlouvy, pravidel, nebo publikace zůstává v platnosti.

I. ETIKA

 • Budu čestný a poctivý jako distributor NHTGlobal.
 • Budu dělat byznys tak, abych zlepšil svojí reputaci a dobrou reputaci NHTGlobal.
 • Budu zdvořilý a budu respektovat každého, s kým se setkám jako NHTGlobal distributor.
 • Splním moje povinnosti lídra jako sponzor, včetně školení, podpory a komunikace s distributory v mojí organizaci.
 • Nebudu zkreslovat informace o produktech a o kompenzačním plánu
 • Nebudu sponzorovat NHTGlobal distributory do jiných MLM programů, nebo zapojovat je do nelegálních činností.
 • Nepokusím se rekrutovat distributory eKaire.com, inc.které jsem osobně nesponzoroval do NHTGlobal a naopak. Toto může být důvodem zrušení smlouvy s distributorem.
 • Budu si pamatovat, že dokonce moje vlastní zkušenosti s produkty a službami NHTGlobal mohou být považována za neoprávněné reklamní tvrzení, pokud jsou používány jako prostředek k prodeji.
 • Rozumím a souhlasím s tím, že jsem sám zodpovědný za všechny finanční a právní závazky mnou způsobené během podnikání s NHTGlobal a všechny je vyrovnám.

II. NEZÁVISLÝ DISTRIBUTOR

Všichni distributoři jsou nezávislí spolupracovníci zapojení do svého vlastního podnikání. Distributoři nejsou považováni za kupce koncese, ani z nich smlouva nedělá zaměstnance, agenturu, nebo joint venture NHTGlobal. Distributoři nesmí výše uvedené věci ani naznačovat. Distributoři jsou sami zodpovední za své obchodní metody, tyto ale musí být ve shodě s touto dohodou.

Obchodní metody. Distributor se bude chovat ve svých obchodech tak, aby neutrpěla jeho pověst ani pověst NHTGlobal. Distributor bude zdvořilý a bude respektovat každého, s kým se setká jako NHTGlobal distributor. Nebude prozrazovat žádná obchodní tajemství, včetně seznamů adres.

Není povinnost nákupu. Žádný distributor není povinen nakupovat produkty a služby NHTGlobal.

Zapsání distributora. NHTGlobal poskytuje backoffice za cenu 74 Eur. + DPH – online zprávu účtu, umožňuje kontrolu a řízení obchodu distributorem.

Práva distributorů. Distributoři mají právo prodávat výrobky NHTGlobal a účastnit se kompenzačního plánu NHTGlobal. Všichni distributoři mohou sponzorovat nové distributory.

Věkové omezení. Distributor musí být legálního věku k provozování byznysu v jeho místě trvalého pobytu.

Manželské páry. Každý účastník nebo právní subjekt je oprávněný mít jedno distributorství. Manželé mohou mít každý každý své distributorství, ale musí být v jedné linii sponzorství.

Korporace, partnerství a trasty. Korporace, s.r.o. a partnerství se mohou stát distributory pouze po vyplnění přihlášky a předložení notářsky oveřené kopie registrace organizace.

Pro zajištění dodržení této dohody, musí organizace předložit seznam svých členů.

Vymyšlená a přijatá jména. Distributor se nesmí zaregistrovat pod vymyšleným nebo převzatým jménem.

Zodpovědnost. Distributor nebude přenášet svojí zodpovědnost za situace vzniklé prováděním distributorské činnosti na společnost NHTGlobal.

Daně. Distributoři jsou nezávislí na NHTGlobal a jsou sami zodpovědní za zdanění.

Dodržování právních předpisů. Distributor je zodpovědný za dodržování právních předpisů země, kde provozuje svůj byznys.

ID distributora. Distributorovi je při zapsání přiděleno ID číslo. Toto číslo musí distributor používat při veškeré komunikaci s NHTGlobal.

Neexistence teritoriální exkluzivity. Žádný distributor nemá exkluzivitu v žádné oblasti. Je zakázáno tvrdit opak.

Jiné produkty a služby. Distributoři nejsou omezováni v prodeji služeb a produktů jiných společností. Nesmí je ale nabízet jiným, než přímo sponzorovaným distributorům NHTGlobal. Porušení může vést ke zrušení smlouvy.

Léčba a ověření pro léčení. Distributoří rozumí, že nebudou říkat ani naznačovat, že NHTGlobal produkty jsou schváleny FDA, ani doporučovat nebo nabízet léčbu těmito produkty. NHTGlobal produkty nejsou léky ani léčiva.

III. SPONZOROVÁNÍ, ŠKOLENÍ A DŮVODY VYPOVĚZENÍ DISTRIBUTORSTVÍ

Sponzorování. Distributoři mohou sponzorovat nové distributory v zemích oficiálně otevřených NHTGlobal, jsou však placeni pouze za nákup a prodej produktů, nikoli za sponzorství.

Několikanásobné přihlášky. Jestliže distributor podá více přihlášek s více než jedním sponzorem, bude brána v úvahu pouze první příhláška. Po dobu tří dnů je možno změnit postavení distributora. Změna sponzora je možná pouze po podání formální žádosti k NHTGlobal.

Požadavek školení. Distributoři musí zajistit dostatečný výcvik distributorů jimi sponzorovaných. To je mimo jiné: seznámení s touto smlouvou, seznámení s kompenzačním plánem, informace o výrobcích, srategie a etika prodeje. Distributor musí plnit funkce lídra své organizace.

Převod sponzorství. Po přijetí přihlášky není možné změnit sponzorství. (viz. dobrovolné ukončení činnosti)

Získání obchodní pozice.  Distributor, který chce získat podíl na jiné pozici, musí nejprve ukončit svůj status distributora, počkat šest měsíců,  než je způsobilý k takovému nákupu. Všechny takové transakce musí být písemě podány a schváleny NHTGlobal.

Dobrovolné odstoupení. Každý distributor může dobrovolně odstoupit tak, že nezaplatí roční poplatek, nebo zasláním písemné žádosti.

Nedobrovolné ukončení/pozastavení činnosti. NHTGlobal si vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit činnost distributorovi z důvodu nedodržení smlouvy. Oznámení bude doručeno poštou na poslední známou adresu distributora. Distributor má právo na včasné odvolání.

Odvolání. Distributor, kterému byla pozastavena nebo ukončena činnost, se může písemě odvolat se zdůvodněním svého odvolání. Toto písemné odvolání musí být doručeno NHTGlobal do 10 dnů od oznámení o ukončení/pozastavení činnosti. Po uplynutí této lhůty bude rozhodnutí konečné.

Dopady ukončení činnosti. Jestliže NHTGlobal rozhodne že je nutné zastavit činnost disrtibutora, může to znamenat, že jakékoli nevyplacené bonusy a cykly budou pozastaveny do konečného rozhodnutí řízení. Během tohoto pozastavení činnosti může distributor nakupovat zboží za distributorské ceny. Tento distributor však nemá právo vystupovat jako distributor.

Převod distributorství. Převod může být uskutečněný pokud žádost o převod byl podán po uplynutí devíti měsíců od vzniku nebo posledního převodu distributorství. V době převodu bude vynulována veškerá nashromážděná hodnota objemových bodů.

Převod není možný žádným jiným způsobem.

Distributor může převést nebo prodat jakoukoli část distributorství, pokud kupec není sám distributorem, manželem/manželkou distributora nebo partnerem společnosti která má distributorství. Prodej nebo převod není platný, dokud není písemě potvrzený od NHTGlobal. NHTGlobal nezdrží neůměrně vyřizování žádosti. Pokud NHTGlobal shledá, že převod má sloužit k obejití smlouvy, může převod neschválit. Převádějící distributor bude mít stejný status jako by převod nikdy nebyl iniciován.

Přidání spoluvlastníka. Přidává li se vlastník k distributorství, NHTGlobal vyžaduje písemnou žádost a vyplněnou přihlášku všemi zůčasněnými. Původní vlastník musí zůstat jako spolumajitel. Pokud toto nebude splněno, v době odchodu původního vlastníka bude distributorství ukončeno.

Nástupnictví. V případě smrti distributora, distributorství přechází na právoplatné dědice. NHTGlobal uzná tuto změnu, ve chvíli kdy dědic podá přihlášku spolu s ověřenou kopií úmrtního listu a závěti. Poté budou novému majiteli náležet všechna práva a povinnosti distributora.

Dohoda o utajení. Distributor může mít přístup k tajným informacím na webové stránce. Především, ale ne pouze, se jedná o seznam organizace distributora a stromu jeho organizace. Distributor nezpřístupní tyto informace žádné třetí osobě. Porušení může vést zastavení činnosti distributora.

Osvědčení produktů. Distributorům je doporučováno dělit se o svoje nadšení z používání produktů. NHTGlobal si ponechává právo použít fotografie a materiály dobrovolně postoupené distributory nebo zákazníky pro budoucí materiály bez finanční kompenzace.

Nezískávání. Distributor, pokud mu bude ukončena činnost nebo činnost ukončí, nebude nabízet ani nabírat NHTGlobal distributory, zaměstnance, ani dodavatele, do jiné společnosti.

Nekonkurování. Každý distributor souhlasí, že nebude konkurovat chráněným zájmům NHTGlobal prodejem jiného zboží, kromě toho jak je popsáno v bodě II.

Ochrana prodejců. Obchodní vztahy NHTGlobal a prodejců, výrobců a dodavatelů jsou důvěrné. Distributor nesmí kontaktovat a přímo ani nepřímo komunikovat se zástupci výrobců a dodavatelů, s vyjímkou NHTGlobal akcí kde je takový zástupce pozván.

IV. OCHRANNÉ ZNAČKY, PROPAGAČNÍ MATERIÁLY.

Ochranná známka. Jméno NHTGlobal a jména výrobků jsou chráněna a jen NHTGlobal je oprávněno vytvářet materiály s těmito jmény. Vyjímku tvoří použítí ve tvaru:

Jan Novák
Nezávislý distributor NHT Global
nebo
Nezávisýl představitel NHT Global

Propagace a reklama. Pro propagaci smí být používáno pouze oficiálních materiálů NHTGlobal.

Internet a website. Distributor není oprávněn používat NHTGlobal jméno a logo na svých stránkách ani mít link na oficiální stránku NHTGlobal

Domény. Distributor nesmí používat ani registrovat žádné domény obsahující jméno NHTGlobal.

Emaily a newsgroups. Používání těchto marketingových metod je na zodpovědnosti distributora, ale jako neetické není doporučeno.

Prodej produktů na jakýchkoli aukcích není povolen.

Výstavy. Pro prezentaci výrobků na výstavách je nutné si vyžádat povolení od NHTGlobal předem.

Rozhovory pro media. Distributoři musí mít povolení od NHTGlobal a přesné instrukce, aby mohli provést rozhovor. Toto povolení nemusí být vždy uděleno.

Nezávislá komunikace. Distributoři by měli distribuovat informace svým případným spolupracovníkům. Musí však označit tuto komunikaci, aby byla odlišitelná od osobní korespondence.

Školení distributorů. Distributoři jsou zodpovědní za účast na školeních distributorů, které sami sponzorovali.

Servis distributorům. NHTGlobal zajišťuje každému aktivnímu distributorovi dodávky produktů a ostatních pomůcek k prodeji.

Produkty NHTGlobal je zakázáno přebalovat do jiných obalů

Zodpovědnost za produkty. NHTGlobal má pojištění proti škodám způsobeným produkty a pokrývá i své distributory. NHTGlobal doporučuje distributorům, aby si navíc uzavřeli pojistku pro podnikání.

Nevhodné používání.Příklad nesprávného použití je nedodržení originálního návodu. Nevhodné použití není pokryto pojistkou.

Nahrávky.Není dovoleno kopírovat audio a video pomůcky NHTGlobal.

V. VÝPLATY BONUSŮ A CYKLŮ.

Bonusy a cykly jsou vypláceny až po obdržení přihlášky a smlouvy distributora. Bonusy jsou vypláceny pouze za prodej NHTGlobal produktů, nikdy za zapsání nového distributora.

VI. NÁKUP A PRODEJ PRODUKTŮ

Není povinné nakoupit produkty, aby se člověk stal distributorem. Distributor má právo nakupovat za zvýhodněnou cenu.

Nadměrné zásobyDistributor si může nakoupit zboží do zásoby, ale pouze pro svojí potřebu a pro podporu nových distributorů. Je zakázáno nakupovat do zásoby pouze pro postup v kompenzačním plánu.

Sedmdesáti procentní pravidlo. Pro kvalifikaci, distributor musí prodat sedmdesát procent produktů, jím zakoupených, konečnému spotřebiteli.

Nákup a prodej. NHTGlobal vyžaduje fyzickou adresu pro zásilky produktů. Produkty jsou posílány UPS.

Úprava komise. Jakýkoli distributor, ovlivněný vrácením zboží bude mít opravené objemy a komise, které mu byly připsány za vrácený produkt.

Provizní nákup. Provizní nákup zahrnuje (1) zapsání distributora bez znalosti a souhlasu se smlouvou, (2) podvodné přihlášení distributora, (3) zapsání nebo snaha o zapsání neexistujících distributorů, (4) používání kreditní karty třetí osoby. Provizní nákupy jsou zakázané.

Platby. Mohou být prováděné kreditní kartou.

Poštovné. Distributor je povinen si během objednávky vybrat způsob doručení.

Vrácené balíky. Pokud je balík vrácen z důvodu chyby distributora, NHTGlobal bude účtovat poplatek za znovu zaslání.

Včasné dodávky zboží. Po přijetí a zpracování objednávky a platby jsou vybrané produkty odeslány. Pokud nějaký produkt není dočasně na skladě, distributor bude informován a produkt mu bude zaslán jakmile bude k dispozici (většinou do 10 dnů). Distributor může tuto část objednávky zrušit.

Poškozené zboží.  Zásilková služba je za zboží zodpovědná od doby kdy ho převezme. Distributor, který obdrží poškozené zboží by měl postupovat takto:

 1. Převzít zásilku
 2. Před tím, než řidič odjede, zapište na dodací list kolik krabic se jeví poškozených
 3. Uschovejte poškozenou krabici a produkty pro inspekce zásilkové služby
 4. Dohodněte si inspekci se zásilkovou službou
 5. Podejte reklamaci u zásilkové služby
 6. Uvědomte NHTGlobal

Změna ceny. Ceny produktů a pomůcek se mohou změnit bez předchozího varování

Doporučená prodejní cena.  Distributoři mohou prodávat produkty za jakoukoli cenu, nesmí však inzerovat s cenou nižší než je cena doporučená.

Při objednávce přes internet dostane zákazník účtenku v balíku a zároveň potvrzovací email.

VII. MALOOBCHODNÍ ZÁRUKA A VRACENÍ.

Všechny nákupy jsou nevratné

VIII. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

NHTGlobal doporučuje distributorům, aby se řídili zákony, platnými v oblasti jejich působení i když se neshodují s touto smlouvou.

NHTGlobal si vyhrazuje právo na změnu podmínek a produktů z důvodů změny situace na trhu, změny nebo úpravy zákonů, i jiných okolností.

Tolerování porušení těchto pravidel neznamená udělení vyjímky.

Hlášení o porušení smlouvy jiným distributorem musí být písemné (fax, pošta, email) s identifikačním číslem a podpisem pisatele. Anonymy nebudou přijaty.

Přeloženo z “policies and procedures” na přihlášce distributora. Jedná se o zkrácenou verzi.

X